Strojové vápenno-cementové omietky

je spôsob aplikovania omietok do interiérov a exteriérov z priemyselne vyrábanej suchej zmesi pre strojové spracovanie. Vápenno - cementová omietka je difúzne otvorená a aplikovaná na murivo strojovo v mokrom procese v odporúčanej vrstve 10 mm až do vrstvy 30 mm pri nerovnostiach. Strojové omietky obsahujú presne stanovený pomer prísad ako sú vápenný hydrát, cement, piesky, perlit a prísady ktoré zabezpečujú pevnosť a súdržnosť omietok. 


STROJOVÉ OMIETKY FIORANO

Naša spoločnosť Fiorano s.r.o. pracuje s overeným materiálom Baumit MPI25 pre interiérové vyhotovenie omietok a Baumit MPA35 pre exteriérové vyhotovenie omietok. Vzhľadom na to, že vyhotovenie omietok si vyžaduje presný technologický postup, ktorý je dôležité dodržať, Vám chceme v jednotlivých bodoch ukázať ako spracúva omietky naša spoločnosť a čo by ste si mali pripraviť pre správnu realizáciu.

Základom pre zhotovenie omietky je podklad, ktorý sa musí vyhovovať podľa platných noriem, kde povrch musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí, mikroorganizmov a plesní, ktoré môže ovplyvniť kvalitu omietok. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť rezistentný voči vode.

  • príprava podkladu
  • spracovanie
  • konečné povrchové úpravy
  • informácie a všeobecné pokyny
  • podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila"
  • podmienky pre stavenisko pri použití ,,vrecovaného materiálu"

V našom tíme máme šikovných a skúsených ľudí z oddelenia stavby, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám všetky potrebné informácie a rady pri výbere omietok. Sú pripravení poradiť Vám, naplánovať si obhliadku stavby s konzultáciami a následne vypracovať cenovú ponuku. Počas celej realizácie strojových omietok u Vás dohliadajú na priebeh prác a sú Vám k dispozícii.