VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre zhotovenie diela

Kontaktné údaje zhotoviteľa:

Fiorano s.r.o., IČO: 44 764 863, Východná 6968/26, Trenčín 911 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka číslo: 21611/R

DIČ: 2022823473

IČ DPH: SK2022823473

Prevádzka: Východná 6968/26, Trenčín 911 08

Telefón: 0949 335 643

Email: stavba@fiorano.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dohľadu
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Čl. I Úvodné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú v objednávke alebo zmluve inak.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky alebo zmluvy.

Čl. II Predmet plnenia

2.1. Predmet plnenia bližšie špecifikovaný v objednávke bude realizovaný na základe projektovej dokumentácie, v termíne uvedenom v objednávke a podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu.

2.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s oprávnenými pokynmi objednávateľa a ďalej v súlade s právnymi predpismi, platnými slovenskými a európskymi technickými normami, ktoré sa vzťahujú na materiály a činnosti realizované zhotoviteľom.

2.3. Predmet plnenia zahrňuje obstaranie osôb a všetkých vecí povahy hmotnej i nehmotnej, ako aj právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa, s výnimkou vecí a podkladov odovzdaných objednávateľom. Ide hlavne o dodanie potrebných výrobkov, dielcov alebo iného materiálu, ich dopravu na miesto zhotovenia diela a  o zabezpečenie strojov.

Čl. III Miesto vykonania diela

3.1. Zhotoviteľ je povinný preveriť miesto na vykonanie diela a porovnať ho s dokumentáciou prevzatou od Objednávateľa.

3.2. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za porušenie povinnosti pri preverení miesta na vykonanie diela.

3.3. Zhotoviteľ je na mieste vykonávania diela povinný používať ochranné pracovné pomôcky a pracovnú obuv.

3.4. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci alebo zmluvní partneri na majetku alebo zdraví tretích osôb v mieste vykonávania diela, rovnako ako aj za škody na zdraví zamestnancov a jeho zmluvných partnerov spôsobených porušením BOZP a PO. Zamestnanci, alebo zmluvní partneri Zhotoviteľa sú povinní rešpektovať pokyny stavbyvedúceho Objednávateľa, resp. strážnej služby.

Čl. IV Termín vykonania diela

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa odsúhlaseného časového a vecného harmonogramu.

4.2. Pokiaľ práce Zhotoviteľa nebude možné vykonať neprerušene a bude potrebné pracovať s prestávkami spôsobenými na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný sa na pokyn Objednávateľa tomuto režimu prispôsobiť. Okrem dôvodov uvedených v zmluve alebo týchto podmienkach a dôvodov vyššej moci, nie je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele. Prerušenie prác zakladá právo Zhotoviteľa na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak toto prerušenie prác trvá po dobu dlhšiu ako pracovných 40 dní, je Zhotoviteľ oprávnený vyvolať s Objednávateľom rokovanie za účelom dojednania náhrady.

4.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v zmluve.

4.4. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným termínom a Objednávateľ je oprávnený takto vykonané dielo prevziať, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Čl. V Spôsob vykonania a rozsah diela

5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela ako celku alebo jeho časti inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v súlade s jej ustanoveniami a dokumentáciou prevzatou, resp. vyhotovenou za účelom vykonania diela.

5.2. Pri vykonávaní diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pokyny Objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, právnym predpisom, záväzným technickým normám a v súlade s dokumentáciou predloženou Objednávateľom.

Čl. VI Cena diela

6.1. Cena diela je určená dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa vždy ako cena maximálna. K cene diela bude účtovaná príslušná sadzba DPH platná a účinná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

6.2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame, nepriame a režijné náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela. V cene sú zahrnuté všetky položky podľa výkazu výmer, vrátane dopravných nákladov, nákladov na energie. Bez písomného dodatku nie je možné cenu diela navýšiť ani v prípade : a) že zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby ( zlé cenové zatriedenie, sčítacia chyba, nezaradenie položky, alebo práce do ceny) , alebo vykonal chybu pri spracovaní ponuky zmluvnej ceny,

b) že zhotoviteľ nesprávne pochopil projektovú dokumentáciu

c) že došlo k nedostatkom v koordinácii pri realizácii diela z dôvodu na strane Zhotoviteľa,

d) nárastu cien dodávok a prác,

e) kurzových výkyvov

Čl. VII. Platobné podmienky

7.1. Objednávateľ bude platiť dohodnutú časť zmluvnej ceny na účet zhotoviteľa spôsobom uvedeným v nasledujúcich ustanoveniach.

a) celková cena diela uvedená v objednávke bude hradená mesačnými faktúrami, za skutočne zrealizované práce

b) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané práce, ktorých rozsah a kvalita budú odsúhlasené objednávateľom a budú v súlade s projektovou dokumentáciou

7.2. Po predložení súpisu prác objednávateľ odsúhlasí vykonané práce. Faktúra je splatná do 7 dní od doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi. Ak faktúra neobsahuje náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu, pričom lehota splatnosti začne plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry. V prípade, ak je v objednávke dohodnutý inštitút zádržného, potom objednávateľ uhradí čiastkovú faktúru zníženú o zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zádržné predstavuje garanciu zhotoviteľa za riadne zhotovenie diela bez vád a nedorobkov, za podmienok stanovených v objednávke a týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

7.3. Pokiaľ strany dohodli celkovú cenu celého diela bez určenia jednotkových cien, je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačné čiastkové faktúry na takú časť ceny diela, ktorá zodpovedá pomeru hodnoty plnení zrealizovaných pre objednávateľa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci k celkovej hodnoty plnení zrealizovaných pre objednávateľa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci k celkovej hodnote diela.

7.4. Objednávateľ môže poskytnúť zálohu alebo preddavok na cenu diela.

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo riadne a podľa termínu dohodnutého v zmluve o dielo. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním Objednávateľovi v mieste výkonu diela. Predmetom prevzatia bude výlučne celé dielo naraz, pokiaľ objednávateľ nebude súhlasiť aj s prevzatím len jeho časti.

8.2. Dielo je oprávnený prevziať výlučne Objednávateľ, resp. jeho oprávnený zástupca.

Čl. IX Záručná doba, zodpovednosť za vady a náhrada škody, reklamácie

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami Zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, technickými normami a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, vzťahujúcich sa na dielo a platnými v SR v čase zhotovovania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas záručnej doby bude mať vykonané dielo vlastnosti podľa príslušných STN.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady v záručnej dobe odstrániť bezplatne a to v termíne požadovanom Objednávateľom. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške zľavy, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť bezplatne a v termíne požadovanom Objednávateľom.

9.4. V prípade, že Zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v Objednávateľom stanovenom termíne, má Objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov je Objednávateľ oprávnený použiť zádržné. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady, ani sa neobmedzuje jej rozsah a nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád.

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámenej vady bez zbytočného odkladu po jej oznámení a odstrániť ju v lehote, ktorú mu určí objednávateľ a ak sa jedná o vadu havarijnú alebo ohrozujúcu prevádzku či bezpečnosť diela, v lehote 3 dní od oznámenia takej vady, ak sa strany nedohodnú inak.

Čl. X Poradie práv zo záruky a náhrady škody

10.1. Objednávateľ môže v rámci práv zo záruky bez dodržania určitého poradia podľa vlastného uváženia požadovať opravu, výmenu, zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy. Právo na zrušenie zmluvy má však Objednávateľ len v prípade vážnych nedostatkov. Objednávateľ môže požadovať v rámci práva na náhradu škody podľa vlastného uváženia peňažnú náhradu, opravu alebo výmenu.

Čl. XI Sankcie

11.1. Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie j úroku z omeškania vo výške 0,01% denne z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. XII Práva a povinnosti Zhotoviteľa

12.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

12.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, predpisy upravujúce požiarnu ochranu, predpisy upravujúce ochranu životného prostredia a predpisy upravujúce inšpekciu práce a nelegálnu prácu a zamestnávanie.

12.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny začatia a odovzdania diela

12.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov a nariadení.

12.5. Zhotoviteľ je povinný akúkoľvek ním spôsobenú škodu, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstrániť tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného.

Čl. XIII Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

13.1. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela.

13.2. Vlastnícke právo k všetkým veciam, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela prechádza na objednávateľa po úhrade faktúr Zhotoviteľovi.

Čl. XIV Odstúpenie, odobratie prác

14.1. Každá zo strán je oprávnená odstúpiť od realizácie, ak sa druhá strana dostala do likvidácie, alebo ak podala návrh na vyhlásenie konkurzu (ako dlžník v prípade svojho úpadku) alebo ak na zhotoviteľa bude podaný návrh na vyhlásenie reštrukturalizácie, o čom sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa najmenej 15 dní pred podaním návrhu.

14.2. Odstúpenie sa musí vykonať v písomnej forme a musí byt doručené druhej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia. Odstúpenie nadobúda právne účinky dňom doručenia druhej j strane a týmto dňom sa zmluva zrušuje, pokiaľ v odstúpení nie je uvedený iný dátum.

Čl. XV Záverečné ustanovenia

15.1. Ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok nie sú celkom, alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu všeobecných obchodných podmienok.

15.2. Ak dôjde k zmene obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu alebo k iným zmenám, ktoré môžu mat vplyv na plnenia spojené s týmito VOP alebo zmluvou o dielo (napr. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, začatie exekučného konania, rozhodnutie o zrušení spoločnosti, zmena štatutárneho orgánu), je tá zmluvná strana, ktorej sa predmetná zmena týka povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od účinnosti zmien, tieto skutočnosti oznámiť druhej zmluvnej strane.

15.3. Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad medzi zmluvnými stranami adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve alebo na adresu uvedenú v obchodnom registri, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

15.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom ich podpisu a podpisu Zmluvy Zhotoviteľom.