OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fiorano s.r.o.

Fiorano s.r.o. | Východná 6968/26  | 911  08 Trenčín | IČO 4476486 | DIČ 2022823473 | IČ DPH SK2022823473

Tieto obchodné podmienky sú platné od 23. 06. 2014

1. Vymedzenie pojmov

 

1.1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Fiorano s. r. o., so sídlom Východná 6968/26, 911 08 Trencín, IČO:44 764 863, SK 2022823473 (ďalej len “predávajúci “) a spotrebiteľom (ďalej len “kupujúcim “). Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.21611/R.

1.2.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo pre zariadenie komerčných priestorov.

1.3.

Spotrebiteľ je každá u predajcu zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá doručila po vlastnej autorizácii elektronicky alebo písomne potvrdenú objednávku.

1.4.

Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť)
s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2).

1.5.

Objednávkou sa rozumie písomná alebo e-mailom podaná objednávka tovaru alebo služby, ktorú doručil predávajúci kupujúcemu, obsahujúca informácie o spotrebiteľovi, predajcovi (viz. 3) a tovare, ktorý je predmetom objednávky. Objednávka musí obsahovať:

1.5.1. presnú identifikáciu kupujúceho:
– pri fyzických osobách označenie mena, priezviska, adresy, kontaktných údajov,
– pri právnických osobách označenie obchodného mena, miesta podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, čísla zápisu v živnostenskom alebo inom registri, kontaktných údajov.

1.5.2. termín a miesto dodania tovaru, služby

1.5.3. presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti tovaru, služby

1.6.

Tovar, služba – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho určené pre nákup alebo sprostredkovanie.

1.7.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky alebo inej formy objednania tovaru či služby dohodnutej oboma stranami kupujúci a predávajúci.

2. Všeobecné ustanovenia

 

2.1.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky alebo podpísania zmluvy.

 

2.2.

 

Odoslaním a doručením potvrdenia objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania objednávky alebo zmluvy.

 

2.3.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky alebo zmluvy oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

2.4.

 

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z.o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

2.5.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú aj elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Základné údaje o predajcovi

 

3.1.

 

Sídlo a korešpondenčná adresa: Fiorano s. r. o., Rastislavova 19/2100, 911 05 Trenčín, prevádzkový čas: pondelok – piatok 8:00 – 16:00

Na stretnutie je potrebné sa telefonicky vopred objednať. Náš pracovník si tak vyhradí čas, cez ktorý sa Vám môže venovať.

 

3.2.

 

Fakturačná adresa: Fiorano s. r. o., Východná 6968/26, 911 08 Trenčín

 

3.3.

 

IČO: 44 764 863, DIČ: 20 2282 3473, DIČ DPH: SK20 2282 3473

 

3.4.

 

Kontakt pre oddelenie STAVBA: stavba@fiorano.sk, 0949 335 643 (Milan Matejka)
Kontakt pre oddelenie STAVBA: stavba@fiorano.sk, 0917 457 176 (Boris Robota)
Kontakt pre ADMINISTRATÍVU: fiorano@fiorano.sk, 0911 919 319 (Vasilka Tyková)

 

3.5.

 

Fiorano s. r. o. (ďalej len predávajúci) je spoločnosť zameraná na komplexné alebo čiastočné riešenie exteriéru a interiéru domov, bytov, kancelárií, predajní a realizáciu stavieb rodinných domov na kľúč.

 

3.6.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.21611/R.

4. Ako objednať

 

4.1.

 

Spoločnosť Fiorano s. r. o. sa v rámci exteriérových a stavebných služieb zameriava na realizáciu strojových omietok a podľa potreby kupujúceho zabezpečuje služby realizácie poterov tretími stranami.

 

4.2.

 

Predávajúci používa pri realizácii omietok (vnútorných, vonkajších) výhradne kvalitné materiály overených dodávateľov zn. Baumit a iné.

 

4.3.

 

Kupujúci má možnosť kontaktovať predávajúceho v prípade záujmu o jeho služby telefonicky, emailovo alebo osobne v mieste prevádzky.

 

4.4.

Po prvom skontaktovaní sa sa predajca a kupujúci dohodnú na nasledujúcom postupe spolupráce a to :
– buď formou osobného stretnutia v štúdiu predávajúceho, kde je kupujúci oboznámený s ponukou predávajúceho a dohodnú sa na obhliadke miesta,
– formou obhliadky miesta realizácie u kupujúceho(nevyhnutná súčasť stanovenia ceny pre kupujúceho).

5. Cena a platobné podmienky

 

5.1.

 

Predávajúci po predbežnej obhliadke a určení rozsahu prác a materiálu kupujúcemu zašle orientačnú cenovú ponuku elektronickou formou, ktorá obsahuje vyčíslenie položiek materiálu, prác a dopravy materiálu.

 

5.2.

 

Predávajúci je povinný určiť cenu zákazky čo možno najpresnejšie, nakoľko presné vyčíslenie spotreby (m2) a najmä možnej nadspotreby vo forme prestrekov a dodatočnej dopravy podľa pracovných podmienok na mieste realizácie (viz. 5.3.) nie je možné pred samotným dokončením omietok a kupujúci sa zaväzuje doplatiť prípadný rozdiel medzi zaslaným cenovým vyčíslením v cenovej ponuke a výslednou skutočnou cenou, pokiaľ táto cena nepresahuje adekvátnu čiastku.

 

5.3.

 

Cena materiálu a práce je určovaná na m2 podľa platného cenníka predávajúceho a je závislá okrem približného rozsahu pracovnej plochy aj od pracovných podmienok na mieste realizácie (typ podkladového materiálu, nerovnosti stien, betónové prievlaky, schodiská, stropy, prípojky vody, plynu, veľkosť a počty okien, druh dverí a pod.)

 

5.4.

 

Vo výnimočných prípadoch predávajúci akceptuje požiadavku kupujúceho na vlastné zabezpečenie materiálu avšak predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné komplikácie a poškodenia, ktoré vzniknú charakterom použitého materiálu a kupujúci je povinný zabezpečiť primeraný dostatok materiálu pre plynulú prácu.

 

5.5.

 

Cena dopravy materiálu je určovaná podľa platného cenníka predávajúceho a je určovaná vzdialenosťou miesta realizácie a počte potrebných prídavných dodávok materiálu v prípade väčšieho množstva materiálu alebo nadspotreby.

 

5.6.

 

Cena nadspotreby je určovaná podľa množstva prídavných plôch, práce a dopravy materiálu podľa platných cien predávajúceho. Cena práce prestreku je stanovená sumou 3,50 €/m2 jednej vrstvy bez DPH, 4,00€ bez DPH (vrecko 40 kg MPI 25), 5,00 € bez DPH (vrecko 40 kg MPA 35).

 

5.7.

 

Po akceptovaní a potvrdení cenovej ponuky a jej podmienok kupujúcim sa zmluvné strany dohodnú na termíne realizácie.

 

5.8.

 

Zálohová platba nie je súčasťou zmluvného vzťahu a kupujúci uhrádza až výslednú sumu za zrealizovanú zákazku po odovzdaní dokončenej stavby predávajúcim kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zálohovú platbu pri väčších projektoch alebo postupné

 

úhrady po dokončení jednotlivých etáp na väčších projektoch. Túto skutočnosť je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu a ten vyjadrí svoj súhlas.

 

5.9.

 

Spôsob uskutočnenia celkovej úhrady ale zálohovej platby za odovzdané dielo je stanovený vzájomnou dohodou zmluvných strán:
– platba v hotovosti,
– platba prevodom na účet predajcu,
– platba vkladom na účet predajcu.

 

5.10.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

5.11.

 

V prípade nezaplatenia kúpnej ceny kupujúcim ani po doručenej písomnej výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe alebo právnemu zástupcovi. Preukázateľné náklady za tieto služby je povinný kupujúci predávajúcemu nahradiť.

 

6. Dodanie a dodacie podmienky

 

6.1.

 

Po akceptovaní a potvrdení cenovej ponuky a jej podmienok kupujúcim sa zmluvné strany dohodnú na možnom termíne realizácie.

 

6.2.

 

Kupujúci je povinný prispôsobiť a pripraviť miesto realizácie na zvolené stavebné úpravy tak, aby predávajúci mohol bez problémov poskytnúť svoje služby:
– pozametaný priestor,
– vyprataný priestor,
– zavedená voda,
– zavedená elektrika (380V, 25B istič),
– dostatočné otvory pre prístup stavebnej techniky a náradia,
– uzamykateľnosť priestorov (ochrana materiálu, náradia)

 

6.3.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený jeho odovzdaním a prevzatím kupujúcim alebo osobou určenou kupujúcim. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momentom prevzatia tovaru od predávajúceho.

7. Realizácia

 

7.1.

 

Na základe dohodnutého termínu realizácie predávajúci zabezpečí dopravu a prípravu materiálu a nástup pracovnej skupiny na miesto uskutočnenia.

 

7.2.

Doba realizácie je individuálna a závisí od množstva plôch a zložitosti práce. Orientačná doba realizácie a dokončenia je stanovená na približne týždeň pri 450 m2 rovného priestoru bez atypických prvkov a stien.

8. Práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa

 

8.1.

 

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar alebo službu v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a na určené miesto .

 

8.2.

 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.

 

8.3.

 

Spotrebiteľ je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

 

8.4.

Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

9.1.

Spotrebiteľ je oprávnený objednávku kedykoľvek pred jej potvrdením, bez udania dôvodu zrušiť.

9.2.

Spotrebiteľ má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané predávajúcemu a v tejto lehote musí byť odoslaný i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo a dátum vystavenia objednávky, meno a doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu príslušného oddelenia alebo písomne na korešpondenčnú adresu predajcu. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

9.3.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, technický list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

9.4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

9.4.1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
9.4.2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
9.4.3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý  vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

9.5.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

9.6.

V prípade vypovedania objednávky zo strany objednávateľa pred obdržaním zhotoveného diela nebude záloha kupujúcemu vrátená.

9.7.

Odstúpením od zmluvy nezaniká právo predávajúceho na úhradu kúpnej ceny v prípade ak sa jedná o zákazkovú výrobu alebo objednanie nezvyčajného množstva tovaru, ktorého objednávku nie je možné stornovať a tiež za predpokladu, že nebude od predávajúceho požadovaný storno poplatok od dodávateľa predávajúceho.

9.8.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
9.8.1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
9.8.2. zmenila sa cena dodávateľa produktu,
9.8.3. vystavená cena produktu bola chybná.

9.9.

Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zálohovú platbu alebo plnú cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení objednávky.

10. Záruka a servis

 

10.1.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar/službu v dohodnutom množstve, čase, za dohodnutú cenu a podľa dohodnutých náležitostí uvedených v objednávke, na dohodnuté miesto a v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.

 

10.2.

Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, sú spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závodouspôsobenou pri výrobe a nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami.

10.3.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknutými nevhodnými podmienkami na mieste realizácie, ktoré neumožňujú zachovanie požadovaných vlastností tovaru a materiálu, nakoľko kupujúci je povinný s týmto tovarom a materiálom narábať tak a zabezpečiť ho tak, aby bol vystavený iba podmienkam úmerným jeho charakteru. Kupujúci je povinný pri jeho užívaní dbať na:
  - vykurovanie miestnosti,
  - odstránenie tepelných výkyvov,
  -  zabezpečenie primeranej vlhkosti miestnosti,
  - nezaťažovať tovar nadmerným ohňom, teplom, vodou, tlakom a pod.,
  - dbať na pokyny predávajúceho pri narábaní s tovarom.

10.4.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodení vzniknutých: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho charakteristikou alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby, v dôsledku prirodzeného usádzania sa stavby a s tým spojeným pohybom podkladového materiálu.

11. Reklamácie

 

11.1.

 

Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je stanovená na 24 mesiacov, ak nie je spotrebiteľ informovaný o inej záručnej dobe (viz. 10.2.). Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

11.2.

 

Reklamácie sú vybavované podľa platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky.

 

11.3.

 

Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru zákazníkovi a/alebo jeho realizácia na mieste určenia. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť.

 

11.4.

 

V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku a to formou podania reklamácie.

 

11.5.

 

Podávanie reklamácie sa uskutočňuje elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu príslušného oddelenia alebo písomne na korešpondenčnú adresu predajcu. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky, číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné) a spätné kontaktné údaje.
Po podaní reklamácie spotrebiteľ spätne obdrží potvrdenie o zaevidovaní reklamácie a bude oboznámený s nasledovným postupom posudzovania reklamovaného tovaru alebo služby.

 

11.6.

 

Reklamácia je podmienená preukázateľnosťou nákupu reklamovaného tovaru na predajni, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.

 

11.7.

 

Pri zistení viditeľnej vady je kupujúci povinný najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru uplatniť písomnú reklamáciu u predávajúceho. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný písomne reklamovať najneskôr do skončenia záručnej doby u predávajúceho.

 

11.8.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia predajcovi. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou).

 

11.9.

 

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový alebo na opravu poškodenej časti v prípade jej možnosti vzhľadom na rozsah poškodenia. Uplatnením reklamácie nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu.

 

11.10.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak :
– kupujúci spôsobil poškodenie tovaru sám,
– kupujúci pred prevzatím tovaru o vade/poškodení tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený,
– kupujúci používal výrobok v rozpore s charakterom výrobku, činil neodbornú manipuláciu,
– vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym alebo nadmerným používaním,
– vady boli spôsobené neodborným zásahom,
– tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
– vznikli skladovaním alebo prevádzkou tovaru vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí,
– vznikli zásahom vyššej moci alebo pôsobením prirodzených fyzikálnych síl

12. Ochrana osobných údajov

 

12.1.

Predajca sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno.

12.2.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

12.3.

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

12.4.

Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

12.5.

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zverejnením zhotoveného diela ako propagačného materiálu predávajúceho a to najmä v podobe prezentácie fotografiou alebo videom; pričom tieto médiá neobsahujú jeho osobné údaje, údaje o cene ani iné súkromné informácie zmluvných strán; pri požiadavke predávajúceho o osobnú prezentáciu zhotoveného diela tretím osobám sa tak stane až po osobnom dohovore predávajúceho a kupujúceho, resp. spotrebiteľa.

12.6.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.

12.7.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

13.1.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke predajcu a na iných miestach zverejnenia jeho Všeobecných obchodných podmienok.

13.2.

Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy a o ktorých sa dozvedia v súvislosti s jej plnením a zároveň súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej zmluvy.

 

Google PageRank