All posts by editor

Podmienky pre stavenisko pri použití ,,vrecovaného materiálu“ – strojové omietky

okt
28

Podmienky pre stavenisko pri použití ,,vrecovaného materiálu“ – strojové omietky sú: Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A. Tlak vody: min. 3bar, prípojka 3/4”. Prístupová cesta musí byť zjazdná pre ťažké nákladné autá. Plocha potrebná na zloženie vrecovaného materiálu na EURO paletách podľa objednaného množstva materiálu. Zabezpečenie miesta na stavbe pre zbytky materiálu a vriec cca. 3m2.     Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.

Podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila“ – strojové omietky

okt
28

Podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila“ – strojové omietky sú: Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A. Tlak vody: min. 3bar, prípojka 3/4”. Prístupová cesta musí byť zjazdná pre ťažké nákladné autá. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Plocha potrebná na postavenie sila: min. 3 x 3 m na únosnom podklade.           Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.

Informácie a všeobecné pokyny pre jednovrstvové vápenno – cementové strojové omietky

okt
28

Informácie a všeobecné pokyny pre jednovrstvové vápenno – cementové strojové omietky: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné krátke priečne vetranie miestnosti. Nepridávať žiadne iné materiály! Dodržiavať platné normy (STN EN 998-1, 13914-1), smernice, technologický predpis Baumit Omietky, ako aj remeselné a spracovateľské zásady.     Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.

Konečné povrchové úpravy vápenno – cementové strojových omietok

okt
28

Konečné povrchové úpravy vápenno – cementové strojových omietok: Pred nanášaním ďalších vrstiev napríklad stierky alebo povrchovej úpravy, musí byť Baumit MPI25 dostatočne vyzretá. Technologická prestávka min. 10 dní) /1 cm hrúbky omietky. Na hrubo stiahnutý povrch: obklad Vyhladený povrch: Baumit Klima farba alebo bežne dostupné interiérové náterové hmoty a stierky. Pre lepšiu reguláciu vnútornej klímy odporúčame aplikovať na omietku Baumit MPI25 vápenné stierky 2) Baumit Klima stierka (zrnitejšia štruktúra) resp. Baumit Klima glet (gletovaný povrch) a vnútorné vápenné alebo silikátové farby (napr. Baumit Klima farba).     Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.

Spracovanie vápenno – cementových strojových omietok

okt
28

Spracovanie vápenno – cementových strojových omietok: Omietku Baumit MPI25 je dôležité spracovávať vhodnými omietacími strojmi (napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.). V omietacích strojoch sa nesmú nachádzať zvyšky materiálov na báze sadry.   Jednovrstvové spracovanie Baumit MPI25 nanášať na vopred upravený podklad omietacím strojom v tvare húsenice v požadovanej hrúbke. Následne sa omietka stiahne latou (h – profil) do roviny. Po miernom zatuhnutí omietku vhodným plochým (polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým) hladidlom vyhladiť. Hrúbku omietky do 25 mm je možné spracovať v jednom pracovnom kroku.   Dvojvrstvové spracovanie Pri rovnomernej hrúbke a celkovej hrúbke omietky do 25 mm druhú vrstvu omietky nanášať systémom „čerstvé do čerstvého“.Pri hrúbke omietky do 30 mm alebo pri premenlivých hrúbkach nanášať Baumit MPI25 v dvoch pracovných krokoch: 1. vrstva v hrúbke max. 25 mm (povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť drevenou latou), technologická prestávka min. 24 hod.), 2. vrstva v hrúbke 5 – 7 mm (povrch zahladiť).   Hrúbky omietok nad 30 mm neodporúčame! Pri väčších hrúbkach odporúčame v interiéri vápenné omietky napr. Baumit Klima omietka, sadrové omietky (napr. Baumit Ratio 20, Baumit RatioGlatt L a pod.) alebo systém „jadro + štuk “napr. Baumit Jadrová omietka strojová resp. Baumit Jadrová omietka + štuková omietka […]

Príprava podkladu pre vápenno – cementové strojové omietky

okt
28

Príprava podkladu pre vápenno – cementové strojové omietky: Uvedené informácie platia pre murivo vyhotovené v zmysle normy. Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit SpeedFix). Pred začatím omietacích prác odporúčame osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj APO lišty na oknách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom. 1, Pálené tehly a tehlové bloky kde príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby (silnonasiakavé podklady) podklad navlhčiť. Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky. Na tehlové murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami (ʌ < 0,35 W/mK) odporúčame v interiéri uprednostniť systém s ľahkými (Baumit MPI 25 alebo Baumit MPI 25L, Baumit Klima omietka), tepelnoizolačnými alebo sadrovými omietkami. 2, Pórobetón Odporúčame systém tenkovrstvových, ľahkých a sadrových omietok, napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka, Baumit MVR Uni, Baumit Ratio 20, Baumit UnoGold a pod. V prípade aplikácie omietky Baumit MPI 25 naniesť na podklad Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1) alebo Baumit Regukátor nasiakavosti riedený vodou v pomere 1:2, technologická prestávka min. 12 hod 1). Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky. 3, Betón (nasiakavý) Alt.1:Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1). […]

Google PageRank