Spracovanie vápenno – cementových strojových omietok

Spracovanie vápenno – cementových strojových omietok:

Omietku Baumit MPI25 je dôležité spracovávať vhodnými omietacími strojmi (napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.). V omietacích strojoch sa nesmú nachádzať zvyšky materiálov na báze sadry.

 

Jednovrstvové spracovanie Baumit MPI25 nanášať na vopred upravený podklad omietacím strojom v tvare húsenice v požadovanej hrúbke. Následne sa omietka stiahne latou (h – profil) do roviny. Po miernom zatuhnutí omietku vhodným plochým (polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým) hladidlom vyhladiť. Hrúbku omietky do 25 mm je možné spracovať v jednom pracovnom kroku.

 

Dvojvrstvové spracovanie Pri rovnomernej hrúbke a celkovej hrúbke omietky do 25 mm druhú vrstvu omietky nanášať systémom „čerstvé do čerstvého“.Pri hrúbke omietky do 30 mm alebo pri premenlivých hrúbkach nanášať Baumit MPI25 v dvoch pracovných krokoch:

  • 1. vrstva v hrúbke max. 25 mm (povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť drevenou latou), technologická prestávka min. 24 hod.),
  • 2. vrstva v hrúbke 5 – 7 mm (povrch zahladiť).

 

Hrúbky omietok nad 30 mm neodporúčame! Pri väčších hrúbkach odporúčame v interiéri vápenné omietky napr. Baumit Klima omietka, sadrové omietky (napr. Baumit Ratio 20, Baumit RatioGlatt L a pod.) alebo systém „jadro + štuk “napr. Baumit Jadrová omietka strojová resp. Baumit Jadrová omietka + štuková omietka Baumit Viva Exterior (alt. stierka Baumit Viva Renova resp. Baumit Viva Maxima) alebo tepelnoizolačné omietky Baumit.

 

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom. Vystužovanie omietky Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo preklad, murivo veniec a pod. V prípade aplikácie omietky Baumit MPI 25 s vložením Baumit Výstuže strojových omietok sa postupuje nasledovným spôsobom:

  • naniesť cca 2/3 celkovej hrúbky omietky,
  • vložiť Baumit Výstuž strojových omietok,
  • naniesť zvyšnú vrstvu omietky.

 

Výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž strojových omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm.Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásy s rozmermi 50×30 cm pod 45°uhlom) pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Minimálna odporúčaná hrúbka vystuženej omietky je 15mm.

 

Dilatovanie omietky

Dilatovanie omietky odporúčame pri styku nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet – výplňové murivo), pri styku stropná konštrukcia – nenosná stena a pod. Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezaním čerstvo nanesenej omietky s použitím napr. murárskej lyžice až na podklad. Po vyzretí omietky vyplniť dilatačnú škáru trvalo pružným pretierateľným tmelom. Dilatáciu v omietke je možné vytvoriť aj pomocou vhodného dilatačného profilu.Pri vystužovaní alebo dilatovaní omietok dodržiavať zásady a konštrukčné detaily výrobcov murovacích prvkov.Nedostatočné dilatačné škáry, styky rôznych materiálov v podklade, deformácie podkladovej konštrukcie alebo vysoký obsah vlhkosti v murive môžu viesť po nanesení omietky k tvorbe trhlín.

 

Stenové a stropné vykurovanie príp. chladenie Baumit MPI 25 je vhodná aj na stenové a stropné vykurovanie (teplota vykurovacieho média max. +40°C). Vykurovacie rúrky majú byť prekryté omietkou v min. hrúbke 10 mm (max. 20 mm). Bližšie spracovanie pozri v technologickom predpise Baumit Omietky.

Plochy, ktoré budú obložené keramickým obkladom odporúčame nahrubo stiahnuť drevenou latou.

 

Spracovanie vápenno – cementových strojových omietok

.

.


Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.
Google PageRank