Príprava podkladu pre vápenno – cementové strojové omietky

Príprava podkladu pre vápenno – cementové strojové omietky:
Uvedené informácie platia pre murivo vyhotovené v zmysle normy. Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit SpeedFix). Pred začatím omietacích prác odporúčame osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj APO lišty na oknách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.
1,
Pálené tehly a tehlové bloky kde príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby (silnonasiakavé podklady) podklad navlhčiť. Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky. Na tehlové murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami (ʌ < 0,35 W/mK) odporúčame v interiéri uprednostniť systém s ľahkými (Baumit MPI 25 alebo Baumit MPI 25L, Baumit Klima omietka), tepelnoizolačnými alebo sadrovými omietkami.
2,
Pórobetón Odporúčame systém tenkovrstvových, ľahkých a sadrových omietok, napr. Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka, Baumit MVR Uni, Baumit Ratio 20, Baumit UnoGold a pod. V prípade aplikácie omietky Baumit MPI 25 naniesť na podklad Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1) alebo Baumit Regukátor nasiakavosti riedený vodou v pomere 1:2, technologická prestávka min. 12 hod 1). Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky.
3,
Betón (nasiakavý) Alt.1:Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1). Alt.2: Baumit Beton Primer, technologická prestávka 12hod.1). Odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Alt.3: Baumit StarContact White alebo Baumit ProContact nanesený zubovým hladidlom. Technologická prestávka 24 hod.
4,
Murovacie tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva s cementovým spojivom alebo tvarovky s integrovanou tepelnou izoláciou (napr. Premac, Liapor) Príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby podklad navlhčiť. Tvárnice s hladkým povrchom ošetriť pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni 1).
5.
Drevocementové tvarovky alebo drevoštiepkové stavebné dosky bez alebo s integrovanou tepelnou izoláciou (napr. Durisol, Velox a pod.) Odporúčame systém ľahkých alebo sadrových omietok, napr. Baumit MPA 35L, Baumit RatioGlatt a pod. V prípade aplikácie omietky Baumit MPI 25 naniesť na podklad Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 7 dní 1). Omietku je potrebné vystužiť celoplošne Baumit výstužou strojových omietok.
 
 
 

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.
Google PageRank