Podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila“ – strojové omietky

Podmienky pre stavenisko pri použití ,,sila“ – strojové omietky sú:

  • Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A.
  • Tlak vody: min. 3bar, prípojka 3/4”.
  • Prístupová cesta musí byť zjazdná pre ťažké nákladné autá. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná.
  • Plocha potrebná na postavenie sila: min. 3 x 3 m na únosnom podklade.

 

 

 

 


 

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.

Google PageRank