Konečné povrchové úpravy vápenno – cementové strojových omietok

Konečné povrchové úpravy vápenno – cementové strojových omietok:

Pred nanášaním ďalších vrstiev napríklad stierky alebo povrchovej úpravy, musí byť Baumit MPI25 dostatočne vyzretá. Technologická prestávka min. 10 dní) /1 cm hrúbky omietky. Na hrubo stiahnutý povrch: obklad Vyhladený povrch: Baumit Klima farba alebo bežne dostupné interiérové náterové hmoty a stierky. Pre lepšiu reguláciu vnútornej klímy odporúčame aplikovať na omietku Baumit MPI25 vápenné stierky 2) Baumit Klima stierka (zrnitejšia štruktúra) resp. Baumit Klima glet (gletovaný povrch) a vnútorné vápenné alebo silikátové farby (napr. Baumit Klima farba).

 

Konečné povrchové úpravy vápenno – cementové strojových omietok

 


Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii.
Google PageRank